Lieve Message logo roze

Algemene voorwaarden

DEFINITIES 

Verhuurder: In deze voorwaarden wordt verhuurder verstaan onder Lieve Message: Lieve Message is onderdeel van Fredelou, statutair gevestigd te Bergschenhoek, Eiberplein 1B, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 88231410. Huurder: Diegene die een (huur)overeenkomst aangaat met verhuurder. Apparatuur: de gehuurde items zoals schriftelijk met huurder is afgesproken. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening. 

Artikel 1 – ALGEMEEN
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst met Lieve Message. Alle partijen erkennen deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van de offerte en het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen worden aanzien als het erkennen van deze voorwaarden. Van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1Bestellingen gaan via de website, e-mail, of telefonisch. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 De apparatuur zal te allen tijde in bezit van verhuurder blijven. 

Artikel 3 – HUURPRIJZEN
3.1 Alle vermelde huurprijzen op elk communicatieplatform zijn uitgedrukt in euro’s per stuk met 21% BTW inclusief verzending en retourneren tenzij anders vermeld.
3.2 Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken. Eventuele bijbehorende afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld en kunnen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de huurprijs. Dit om de mogelijkheden van ons artikel uit te beelden met dien verstande dat afwijkingen niet tot de aansprakelijkheid van de verhuurder kan leiden. Voorbeelden van dergelijke kunnen zijn, maar niet beperkt tot: afwijkende kleuren, afwijkend design, lichtinval van de foto, alternatieve verbruiksmaterialen, enzo. 

Artikel 4 – VERZENDING
4.1 Verzending vindt tijdig plaats en alleen indien de apparatuur door de verhuurder niet op tijd verzonden wordt, zullen de verhuurkosten vergoed worden aan de verhuurder.
4.2 Verhuur zal er zorg voor dragen dat de apparatuur minstens een dag voor de evenementdatum bezorgd wordt op het adres dat door de huurder is opgegeven. Tenzij een ander termijn schriftelijk is overeengekomen.
4.3 Indien het apparatuur te laat aankomt wegens derden, omdat het bijvoorbeeld niet kan worden afgegeven door de transporteur en het pakket een volgende werkdag opnieuw wordt aangeboden, zijn wij niet verantwoordelijk en zal er geen geld worden gerestitueerd.
4.3 Verhuurder zal de apparatuur verzenden naar het adres dat door huurder is opgegeven, tenzij huurder een alternatief adres geeft waarbij de verhuurder voldoende tijd heeft om het huidige adres bij te werken.
4.4 Verhuurder verzendt niet op feestdagen. 

Artikel 5 – RETOUR EN VERPAKKINGEN
5.1 Huurder stemt ermee in het verzendbewijs voor de retourzendingen te verkrijgen en te bewaren totdat verhuurder de huurder op de hoogte stelt van de ontvangst van een dergelijk geretourneerd product door verhuurder.
5.2 Binnen 48 uur na de datum van het evenement stuurt de huurder de apparatuur terug naar de verhuurder door gebruik te maken van het bijgeleverde verzendbewijs. Tenzij vooraf schriftelijk afspraken zijn gemaakt tussen de verhuurder en de huurder.
5.3  Indien huurder de apparatuur retourneert met een verzendlabel dat niet door verhuurder is verstrekt, en de apparatuur niet op of voor de verwachte retourdatum wordt geretourneerd, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurder extra kosten ten hoogte van de gehele borg in rekening te brengen. 
5.3 De apparatuur dient op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (in krat dichtgemaakt met tie wraps) geretourneerd te worden.  

 Artikel 6 – WAARBORGSOM
6.1 Alle huur wordt volledig vooruitbetaald, voordat de bestelling wordt verzonden. Op de huur is een borg van €100,- van toepassing. Op het moment dat de huurder zich aan al zijn verplichtingen heeft voldaan zal de borg van de apparatuur binnen 1-2 weken worden teruggestort op rekening van huurder. 

Artikel 7 – VERPLICHTINGEN HUURDER
7.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
7.2 De apparatuur op een zorgvuldige, veilige en gepaste manier gebruiken en zal alle voorschriften naleven met betrekking tot het bezit, gebruik of onderhoud van de apparatuur.
7.3 De verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
7.4 Aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.
7.5 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
7.6 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren. 

Artikel 8 – BETALING
8.1 De huurprijs dient voor de huurperiode voldaan te zijn bij het ter beschikking stellen, dan wel bezorgen van de te huren apparatuur. De kosten voortspruitend uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen, kosten veroorzaakt door enig andere schade dienen door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. verhuurder te worden afgerekend- binnen 7 dagen na het retourneren van de goederen.
8.2 Betaling dient te geschieden:
A) In geldige Nederlandse valuta (Euro);
B) Door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. verhuurder;
C) Contante betaling en betaling achteraf op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door verhuurder toestemming is verleend.
8.3 Alle betalingen door de huurder zullen binnen de overeengekomen betalingstermijnen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van verhuurder of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening.
8.4 De huurder die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Verhuurder is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling. 

Artikel 9 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
9.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal verhuurder de huurder hierover tevoren inlichten.
9.3 Verhuurder behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de huurder door te berekenen. Verhuurder is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de huurder mede te delen en toe te lichten.

Artikel 10 – BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
10.1 Verhuurder heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeelde belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien verhuurder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.3 Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengen wij huurder het gehele bedrag in rekening mits er binnen 14 dagen wordt geannuleerd dan wordt het gehele bedrag geretourneerd. Bij annulering na 14 dagen wordt enkel de borgsom teruggestort binnen 14 dagen na annulering. 
10.4 Decoraties die op speciaal verzoek zijn besteld en speciaal voor de bestelling zijn gemaakt, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de huurder. 
10.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door verhuurder, zal verhuurder in overleg met huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan huurder, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn. 

Artikel 11 – GEBRUIKTE APPARATUUR
Huurder erkent dat de apparatuur gebruikt is en cosmetisch gebrekkig kan zijn. Verhuurder garandeert echter dat de apparatuur, zowel nieuw als gebruikt, in goede staat zal verkeren wanneer het aan huurder wordt verhuurd. Indien huurder ontdekt dat de apparatuur, zoals deze is ontvangen, niet naar behoren werkt, stemt huurder ermee in verhuurder op de hoogte te stellen in overeenstemming met het gedeelte “niet werkende apparatuur” van deze overeenkomst.  

Artikel 12 – NIET WERKENDE APPARATUUR
Huurder zal verhuurder binnen 6 uur na ontvangst van de apparatuur op de hoogte stellen van een storing en/of vermeende schade aan de apparatuur. Indien de apparatuur niet functioneert en/of beschadigd is anders dan als nalatigheid op opzet van de huurder, mag de huurder niet zelf proberen de apparatuur te repareren of aan te passen. Verhuurder moet dergelijke niet-werkende apparatuur teruggeven aan verhuurder. Verhuurder zal ofwel de niet-werkende apparatuur vervangen door een functionerende gelijkwaardige apparatuur of huurder een creditering of volledige terugbetaling geven van alle door huurder betaalde huurkosten.  

Artikel 13 – SCHADE EN VERMISSINGEN
13.1 Alle schades, vermissingen en kwaliteitsverminderingen, ongeacht de oorzaak, zijn voor rekening van de huurder. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de dagwaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huurder te verzorgen.
13.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde apparatuur, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.
13.3 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld.  

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
14.2 Vanaf het moment van ontvangst is de huurder geheel aansprakelijk voor de geleverde goederen. Bij beschadiging of verkeerd gebruik is de huurder aansprakelijk voor de toegebrachte schade. Reparatie of eventuele vervanging komt geheel voor de rekening van de huurder. De apparatuur dient in originele staat geretourneerd te worden. Huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades ontstaan door of ten gevolge van gehuurde apparatuur. De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.
14.3 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
14.4 Verhuurder verplicht zich maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of anderszins en zo nodig de gehuurde zaken te verzekeren.
14.5 De huurder verbindt zich ertoe de apparatuur te beschermen tegen hevige wind, regen, storm, hagel en andere weersomstandigheden die het apparaat zou kunnen beschadigen. 

Artikel 15 – HUURPERIODE
15.1 De huurperiode gaat in op de dag van de eerste poging van de pakketvervoerder die door de verhuurder is ingeschakeld om de apparatuur af te leveren en verstrijkt 48 uur na het retour ontvangen van de apparatuur. 
15.2 De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en diensten-aansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder der halve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden. 

Artikel 16 – OVERMACHT
16.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door (andere), niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gehuurde zaken voor de nakoming van de overeenkomst door verhuurder.
16.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
16.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betrof. 

Artikel 17 – RECLAME
17.1 Verhuurder heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken doormiddel van reclame, zoals visitekaartjes op de locatie en het tijdstip van het evenement.
17.2 Verhuurder heeft het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, tenzij de klant dit weigert bij het ondertekenen van de offerte.
17.3 Verhuurder heeft het recht om foto’s en videomateriaal gemaakt tijdens de opdracht te gebruiken voor promotiedoeleinden. 

Artikel 18 – KLACHTEN
18.1 Alle klachten dienen binnen de vijf dagen na het event via aangetekend schrijven gericht te worden aan Lieve Message Eiberplein 1B 2661BP Bergschenhoek. Alle klachten die nadien worden ingediend zullen als onbestaande worden beschouwd.

Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is Nederlands recht van toepassing.